tatut stowarzyszenia

Paragraf 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Die Milzener e.V.” (Miliczanie) i ma swoją siedzibę w Melaune. Stowarzyszenie jest wciągnięte na listę stowarzyszeń.

Paragraf 2. Cel i sens.

 1. Stowarzyszenie zajmuje się wyłącznie działalnością objętą zwolnieniem podatkowym.
 2. Celem stowarzyszenia jest teoretyczne i eksperymentalne badanie i rozpowszechnianie wiedzy o historii terenów Miśni w XI wieku.
 3. Statut będzie wdrażany w życie szczególnie przez: teoretyczne i praktyczne badanie zwyczajów regionalnych, tzn. okoliczności życia i wytwórczości, otwarte prezentacje wyników badań ze zwróceniem uwagi na atrakcyjność programów dla poszczególnych grup wiekowych.
 4. Stowarzyszenie dąży do współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej – z grupami i pojedynczymi osobami. Powstałe kontakty z grupami duńskimi, polskimi i niemieckimi będą w dalszym ciągu rozwijane.
 5. Stowarzyszenie jest samodzielne, nie zajmuje się w pierwszym rzędzie działalnością gospodarczą. Środki stowarzyszenia mogą być wykorzystane tylko do celów stowarzyszenia.
 6. Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia a ich status jako członków nie pociąga za sobą żadnych korzyści. Mogą rościć sobie prawa do majątku stowarzyszenia przy wykluczeniu czy rozwiązaniu stowarzyszenia. Żadna osoba nie może narazić stowarzyszenia na wydatki niezgodne z celem stowarzyszenia.

Paragraf 3. Rok pracy.

Rok pracy to rok kalendarzowy.

Paragraf 4. Członkostwo.

 1. Członkiem może zostać każda osoba fizyczna lub prawna. Osoby fizyczne muszą mieć ukończone 7 lat. Przy młodszych członkach musi być zgoda przedstawicieli prawnych. Członkostwo zawiera się na podstawie pisemnej deklaracji. Deklaracja wystawiana jest przy przyjmowaniu. Kto zapisał się w trakcie roku pracy, nie ma prawa głosu w najbliższym walnym zebraniu, dopóki walne zebranie nie zdecyduje o jego członkostwie. Wraz z członkostwem akceptuje się cele stowarzyszenia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Deklaracja pisemna jest rozpatrywana w przeciągu kwartału. Pozostaje do wglądu dla każdego zainteresowanego członka.
 3. W sprawach prawnych dotyczących stowarzyszenia, członkowie ręczą tylko do wysokości majątku stowarzyszenia.
 4. Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:
 • śmierci członka,
 • dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie Zarządowi wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 • wykluczenia przez Zarząd z powodu podjęcia działań:
 1. niezgodnych z postanowieniami statutu,
 2. narażających majątek Stowarzyszenia na straty,
 3. na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Wystąpienie musi być zgłoszone na piśmie i ma moc prawną bezterminowo.
 5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia, przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia mu uchwały.
 6. O wykluczeniu z członkostwa zawiadamia się pocztą.

Paragraf 5. Organy.

  • Organami stowarzyszenia są:
 • walne zebranie
 • zarząd

 

  • Co roku odbywa się walne zebranie członków. Są oni informowani o porządku zebrania pisemnie najpóźniej 4 tygodnie przed terminem. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

a) Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.

b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu.

c) Udzielanie absolutorium Zarządowi.

d) Wybór Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu.

e) Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

f) Uchwalanie zmian statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Do ważności uchwał Walnego Zebrania członków niezbędna jest obecność co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby członków.

Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem:

a uchwał dotyczących zmian statutu,

b uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia,

które wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad 50% liczby członków zwyczajnych.

Paragraf 7. Zarząd.

1 Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie członków na okres 2 lat. Zarząd reprezentuje Prezes. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2 Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jego upoważniony zastępca.

3 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

4 W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu do 50%, Walne Zebranie członków przeprowadza wybory uzupełniające.

5. Zarząd przyjmuje wszelkie uchwały zwykłą większością głosów.

6. Zarząd decyduje o rozdziale środków finansowych w ramach ustalonego planu. O środkach finansowych będących do dyspozycji stowarzyszenia decyduje zarząd w ramach swojej pracy.

7. Zarząd jest upoważniony, decydować o wynagrodzeniach w ramach porządku pracy.

8. Przy wykluczeniu członka zarządu, walne zebranie jest zobowiązane wybrać nowego.

Paragraf 8.

Stowarzyszenie dąży do współpracy z osobami, instytucjami i innymi stowarzyszeniami w ramach celów wymienionych w paragrafie drugim.

Paragraf 9. Rozwiązanie

Przy rozwiązaniu stowarzyszenia albo naruszenia działalności objętej zwolnieniem podatkowym, majątek stowarzyszenia przypadnie osobowości prawnej, albo innej zwolnionej od obowiązku podatkowego osobie, która wykonuje cele określone w paragrafie 2 i jest pożyteczna dla społeczności lokalnej. Ostatnie walne zebranie przed rozwiązaniem stowarzyszenia ma na celu określenie tego problemu.

Paragraf 10.

Statut składa się z dziesięciu paragrafów i został przedłożony w obecnym stanie przez walne zebranie 14.08. 2001.